MOBILITĂȚI NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

ERASMUS+

ERASMUS+

Selecție pentru mobilități de studii Erasmus+ CIVIS pentru anul academic 2024 – 2025

Prelungire termen aplicații selecție ERASMUS+CIVIS 2023

Rezultatele selecției pentru mobilități de studii ERASMUS pentru anul academic 2023-2024

Lansare selecții pentru mobilități de studii ERASMUS+ și CIVIS pentru anul academic 2023-2024

Destinații mobilități de studiu

Selecție pentru mobilități de studii ERASMUS+ în facultățile UB pentru 2022-2023 (semestrul I)

Destinații mobilități

ERASMUS+CIVIS

Selecție centralizată pentru mobilități de studii ERASMUS+CIVIS 2022-2023 (sem. I)

Număr locuri și criterii selecție 2022-2023:

The ERASMUS Programme – Student Mobility

Curriculum for Undergraduate/Bachelor 2020 – 2021

Curriculum for Postgraduate/Master 2020 – 2021

ERASMUS 2021

Anunț privind prelungirea înscrierii la Erasmus

Lansarea selecției centralizate pentru mobilități de studii ERASMUS + CIVIS 2021-2022

– UB CIVIS

MOBILITĂȚI INTERNAȚIONALE 

Programul de studii ERASMUS

 • Începând cu 1 ianuarie 2007, Programele SOCRATES II şi LEONARDO DA VINCI II se continuă într-un mod integrat prin noul Program Comunitar de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii – LifeLong Learning Programme (LLP), care se va desfăşura în perioada 1 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2013.
 • Programul ERASMUS este o componentă a noului Program Comunitar de Educaţie, care îşi propune să ajute mobilităţile universitare – atât ale studenţilor/masteranzilor/doctoranzilor, cât şi ale cadrelor didactice.
 • Un alt obiectiv ERASMUS este încurajarea cooperării între universităţile din Europa în domeniul învăţământului superior. Prin ERASMUS este sprijinită dezvoltarea dimensiunii europene a studiilor universitare și postuniversitare, programul acoperind toate disciplinele și domeniile de studiu.
 • Conform sistemului european de credite transferabile ECTS, cursurile urmate în cadrul universităţilor partenere vor fi echivalate de către Universitatea din Bucureşti.

Facultatea de Geografie are încheiate acorduri de colaborare şi schimb cu centre universitare din: 

 • Anglia (Liverpool Hope),
 • Austria (Universität Klagenfurt);
 • Belgia (Université de Liège);
 • Cehia (Univerzita Palackeho V Olomouci);
 • Franţa (Université d’Angers, Université de Bretagne Occidentale Brest Quimper Morlaix, Université de Bourgogne, Université du Littoral Côte d’Opale, Université Joseph Fourier Grenoble, Université du Maine, Université des Sciences et Technologies de Lille, Université Jean Moulin Lyon 3, Université Montpellier III Paul Valery, Université de Nice-Sophia Antipolis, Université Paris 7 – Denis Diderot, Université Paris Ouest Nanterre la Defense, Université Paris XII Val-de-Marne, Université de Marne-la-Vallée, Université de Rouen);
 • Germania (Ruprecht-Karls Universität Heidelberg, Universität Potsdam, Eberhard Karls Universität Tübingen);
 • Grecia (Harokopio University, University of Patras);
 • Italia (Università degli Studi di Bari, Università degli Studi di Cagliari, Università degli, Studi di Firenze, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Roma Tre, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”).
 • Polonia (University of Gdańsk, Uniwersytet Jagielloński);
 • Portugalia (Escola Superior de Hotelaria e turismo do Estoril, Universidade de Lisboa);
 • Spania (Universidad de Alicante, Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad de Córdoba, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Málaga, Universidad de Salamanca, Universitat Politècnica de València)
 • Olanda (Universitatea Utrecht)
 • Turcia (Suleyman Demirel University) sau altele.

Criterii de selecţie

 Trebuie:

 • Să fii cetăţean român sau al altei ţări, înregistrat/ă la cursuri regulate (la zi) la Universitatea din Bucureşti;
 • Să ai rezultate academice bune (media generală în anul universitar anterior să fie minim 7.50, să fii integralist/ă în ultima sesiune de examene şi să nu ai restanțe din anii anteriori);

 Mai ai nevoie de:

 • Situaţie şcolară de la secretariat cu mediile până în momentul inteviului;
 • Atestat limbă straină (sau nota din situaţia scolară) – de care e nevoie până la plecare;
 • Scrisoare de intenţie şi Curriculum Vitae;
 • Să nu fi beneficiat de un alt stagiu Erasmus (altfel poţi candida doar pentru stagii ERASMUS fără finanţare);
 • Si apoi..TE AŞTEPTĂM la interviu!

Studenţi eligibili

 De bursele ERASMUS pot beneficia:

 • Studenţii de la licenţă: din anul I, anul II, anul III;
 • Masteranzii: anul I, anul II;
 • Doctoranzii: anul I, anul II.

Se va ţine cont de următoarele:

 • Studenţii selectaţi din anul I vor pleca obligatoriu pe semestrul II din anul II;
 • Studenţii selectaţi din anul II licenţă/master an I vor pleca obligatoriu pe semestrul I din anul III licenţă/master an II;
 • Studenţii anului III licenţă/master an II vor pleca obligatoriu pe sem II din anul I de master/doctorat (studenţii din anul III licenţă sunt obligaţi să fie admişi la masterat iar studenţii din anul II master sunt obligaţi să fie admişi la doctorat);
 • Doctoranzi beneficiari de burse finanţate din fonduri structurale nu pot beneficia de stagiu ERASMUS, dar pot aplica pentru stagii ERASMUS fără finanţare.

 Stagii ERASMUS fără finanţare “GRANT ZERO”

 •  Daca există candidați care doresc să plece pe cont propriu (fără finanțare), aceștia trebuie să participe la selecție și trebuie să se supună acelorași criterii de selecție. Ei nu se vor lua în calcul la numărul de titulari maxim alocat, ci vor fi precizați separat pe liste.

Leonardo da Vinci

Programul Leonardo da Vinci urmăreşte creşterea calităţii, a caracterului inovator şi a dimensiunii europene în sistemele şi practicile de formare profesională (FP). Programul contribuie la promovarea unei Europe a cunoaşterii prin realizarea unui spaţiu european de cooperare în domeniul educaţiei şi formării profesionale. Prin program sunt susţinute politicile statelor participante privind formarea pe parcursul întregii vieţi şi dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor favorabile integrării profesionale.

 • Europass Mobility       

Europass Mobility este un portofoliu alcătuit din 5 instrumente, destinat să faciliteze derularea mobilităţilor cu scop de învăţare sau formare profesională precum şi accesul oricărui cetăţean la angajare pe piaţa unică a forţei de muncă europene. În România este administrat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP).

 Instrumente Europass (formatul standard al acestora este disponibil pe site-ul Comisiei Europene, la EUROPASS):

 • Curriculum Vitae european;
 • Suplimentul de diplomă;
 • Mobilipass;
 • Suplimentul de certificat de formare profesională;
 • Paşaportul lingvistic.

Asistenţi COMENIUS – Mobilităţi individuale  

Acţiunea îşi propune să ofere posibilitatea viitoarelor cadre didactice de a se iniţia în metode şi tehnici de predare, de a înţelege conceptul de dimensiune europeană şi importanţa acestuia în actul instructiv-educativ, de a-şi îmbunătăţi cunoştinţele de limbi străine şi de a cunoaşte alte sisteme educaţionale din alte ţări.

Cine poate candida?

 • Studenţii care la data depunerii candidaturii au absolvit cel puţin doi ani de studii universitare, care se pregatesc pentru a deveni cadre didactice în învăţământul preuniversitar;
 • Absolvenţii de studii universitare care au calificarea necesară pentru a preda în învăţământul preuniversitar, dar care nu au experienţă de predare.MOBILITĂŢI NAŢIONALE 

 · Programul de mobilităţi studenţeşti din cadrul Consorţiului Universitaria
Consorţiul Universitaria a fost înfiinţat prin hotărâre judecătorească în 2009 şi are în componenţa sa următoarele universităţi:
 Universitatea din Bucureşti
 Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 Universitatea de Vest din Timişoara
 Academia de Studii Economice din Bucureşti

În 2010, universităţile din cadrul Consorţiului au aprobat program de mobilităţi pentru toate ciclurile de studii universitare. 

Ce trebuie să ştii dacă vrei să studiezi la una din aceste universităţi?

Studenţii pot beneficia de un stagiu de studii de un semestru (cu frecventarea cursurilor, seminariilor şi acces în laboratoare şi bibliotecă) în cealaltă universitate faţă de cea unde sunt înmatriculaţi, cu îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce le revin:
– Pe durata stagiului, studenţii îşi păstrează drepturile obţinute pentru anul academic respectiv în cadrul universităţii de origine.
– Pe durata stagiului, studenţii continuă să fie înmatriculaţi la universitatea de origine.Studenţii beneficiari ai unui astfel de stagiu au asigurată cazarea în campusul studenţesc al universităţii gazdă, în regim de compensare.
– Programul de studii pe durata mobilităţii trebuie să fie compatibil cu programul de studii al universităţii, respectiv al facultăţii, unde au fost înmatriculaţi studenţii şi în concordanţă cu specializarea studenţilor.
– Studenţii pot opta pentru cursurile sau seminariile pe care doresc să le frecventeze în cealaltă universitate faţă de cea unde sunt înmatriculaţi, cu condiţia ca programul de studii ales să fie aprobat de către decanii facultăţilor implicate. 
– Universitatea de origine va trimite la universitatea gazdă programul de studii al studenţilor beneficiari de astfel de stagii cu cel puţin 3 luni înainte de începerea mobilităţii.
– Universitatea gazdă eliberează la finalul stagiului un atestat, însoţit de o situaţie şcolară, în care precizează cursurile, seminariile, laboratoarele, stagiile de practică frecventate, creditele şi notele obţinute, în baza contractului de studii.
– Creditele şi notele obţinute la universitatea gazdă se recunosc în catalog şi în suplimentul la diplomă de la universitatea unde sunt înmatriculaţi studenţii.

Ce trebuie să faci pentru a te înscrie în cadrul programului de mobilităţi intra-Consorţiul Universitaria ? 

1. Verifici planul de învăţământ al facultăţii şi specializării din cadrul universităţii la care doreşti să realizezi stagiul şi urmăreşti:
Să prezinte similarităţi de conţinut în ceea ce priveşte disciplinele pe care le urmezi în Universitatea din Bucureşti;
Să aibă un număr de credite/semestru aproape echivalent cu numărul de credite/semestru al specializării din cadrul facultăţii unde eşti înmatriculat ca student;

2. Depui cerere la decanatul facultăţii în care eşti înmatriculat ca student(ă) în care soliciţi participarea la programul de mobilităţi studenţeşti intra-Consorţiul Universitaria, specificând:
Universitatea, facultatea şi specializarea la care doreşti să studiezi timp de un semestru;
Perioada de mobilitate (care trebuie să fie echivalentă următorului semestru, nu a semestrului în curs);

3. Aştepţi avizul decanatului facultăţii unde eşti înmatriculat şi a Rectoratului Universităţii din Bucureşti;

4. Odată cu avizul, ţi se vor da informaţiile necesare despre posibilităţile de cazare la universitatea de primire. 

 – Programul de mobilităţi studenţeşti de credite transferabile 

Creditele sunt transferabile (Conform sistemului european de credite transferabileECTS) de la o unitate de învăţământ la alta pe:
– discipline;
– grupuri de discipline;
– perioade compacte de studiu; 

Unitatea de învăţământ unde alegeţi să studiaţi poate fi o universitate străină, din România sau chiar facultatea unde studiaţi (puteţi obta pentru discipline de la alte specializări sau alţi ani de studiu). Transferul creditelor se poate realiza de la o facultate la alta sau de la o specializare la alta.

Consiliul facultăţii va stabili criteriile de transfer al creditelor precum şi numărul acestora. Transferul se face în baza cererii individuale a studentului şi a situaţiei clare, oficiale, a creditelor. Decanul facultăţii primitoare aprobă acest transfer.