DEPARTAMENTUL DE GEOMORFOLOGIE – PEDOLOGIE – GEOMATICĂ

Director de departament:

Conf. dr. OPREA  RĂZVAN (constantin.oprea@geo.unibuc.ro)

Membri departamentului:

Prof. dr. ARMAȘ IULIANA (iulia_armas@geo.unibuc.ro )

Prof. dr. BOGDAN MIHAI (bogdan.mihai@unibuc.ro)

Prof. dr. COMĂNESCU LAURA (laura.comanescu@unibuc.ro)

Prof. dr. NEDELEA ALEXANDRU (alexandru.nedelea@geo.unibuc.ro)

Conf. dr. DEMETER TRAIAN (traian.demeter@unibuc.ro)

Conf. dr. ENE MARIAN (enemarian@geo.unibuc.ro)

Conf. dr. COCOȘ OCTAVIAN (octavian.cocos@geo.unibuc.ro)

Conf. dr. SĂVULESCU IONUȚ (savulescu@geo.unibuc.ro)

Conf. dr. OSACI-COSTACHE GABRIELA (gabriela.osacicostache@geo.unibuc.ro)

Conf. dr. DOBRE ROBERT (dobre@geo.unibuc.ro)

Lect. dr. SĂNDULACHE IULIAN (iulian.sandulache@unibuc.ro)

Lect. dr. TATU FLORINA (florina.tatu@geo.unibuc.ro)

Lect. dr. TOPÂRCEANU ANDRA ANDREEA (andreea.andra@geo.unibuc.ro)

Lect. dr. VERGA MIHAELA (mihaela.verga@geo.unibuc.ro)

Lect. dr. ACHIM FLORIN (florin.achim@unibuc.ro)

Lect. dr. TUDOSE CORNEL (ctudose@geo.unibuc.ro )

Lect. dr. NISTOR CONSTANTIN (constantin@geo.unibuc.ro )

Lect. dr. OVEJANU IONUȚ (ionut.ovejanu@unibuc.ro )

Lect. dr. VÎRGHILEANU MARINA (marina.virghileanu@geo.unibuc.ro)

Lect. dr. POPESCU RĂZVAN (razvan.popescu@geo.unibuc.ro )

Lect. dr. GHEORGHE MIHAELA (mihaela.gheorghe@unibuc.ro)

Asist. dr. DUMITRACHE MIHAIL (mighedum@yahoo.com)

Asist. dr. BUDILEANU MARIUS (marius.budileanu@geo.unibuc.ro)

Asist. dr. POPOVICI DIANA (diana.popovici@geo.unibuc.ro)

Asist. dr. MARIN ANDREEA (andreea.marin@geo.unibuc.ro)

Asist. dr. OVREIU ADRIANA BIANCA (adriana_bianca.ovreiu@geo.unibuc.ro)

Asist. Cercetare dr. CARABLAISĂ SORIN (sorin.carablaisa@unibuc.ro)

Administrator financiar SĂFTOIU LUMINIȚA (luminita.saftoiu@unibuc.ro)

Departamentul de de Geomorfologie, Pedologie şi Geomatică este format din cadre didactice la care se adaugă personalul didactic auxiliar, personalul de cercetare din centrele Degradarea terenurilor şi dinamică geomorfologică şi Centrul pentru Studii de Risc, Modelare Spaţială şi Dinamica Sistemelor Terestre şi Costiere precum şi personalul afiliat de la Stațiunea Geografică Orșova.

Departamentul de Geomorfologie-Pedologie-Geomatică are o veche tradiţie, el preluând activităţile fostei catedre de Geografie Fizică, la conducerea căreia a fost numit marele geomorfolog George Vâlsan în 1920. În 1938, Catedra de Geografie Fizică este inclusă în cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi îşi va schimba denumirea în Catedra de Geografie Fizică şi a României (sub conducerea lui Vintilă Mihăilescu). În 1990, Departamentul de Geografie Fizică se restructurează în trei catedre distincte: Departamentul de Geomorfologie – Pedologie, Departamentul de Meteorologie – Hidrologie şi Departamentul de Geografie Regională.

Activitatea didactică se desfăşoară în următoarele direcţii: geomorfologie, pedologie, geografie fizică generală, geografia cuaternarului, topografie – cartografie, informatică şi GIS, teledetecţie şi aerofotointerpretare geografică, fotogrammetrie, cadastru, geodezie, geografia României. În cadrul departamentului îşi desfăşoară activitatea programele de:

· Licenţă: Geografie, Cartografie

· Studii Masterale: Geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastru, Sisteme Informaţionale Geografice, Managementul Dezastrelor; Geografie aplicată și dezvoltare regională.

Pe lângă acestea cadrele didactice din departament prestează activităţi didactice la disciplinele de specialitate cuprinse în programele de învătământ ale specializărilor ce aparţin celorlalte Departamente ale Facultăţii de Geografie.

Masterul de Geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastru are ca principale obiective: studierea proceselor, formelor şi funcţiilor ce definesc sistemele de versant, de albie şi pe ansamblu morfohidrografice; abordarea teoretica şi metodologică a fenomenelor naturale şi antropice care induc dezechilibre (locale şi regionale), inclusiv datorate modificărilor survenite la nivel global; însuşirea tehnicii GIS în abordarea dinamicii actuale, a metodelor moderne de cercetare în cabinet şi teren; studierea factorilor cauzali, tipurilor şi efectelor degradării solurilor, a modalităţilor de protecţie şi ameliorare a acestora; însuşirea metodologiei de evaluare a terenurilor agricole pentru diferite scopuri; însuşirea cunoştinţelor privind etapele de proiectare şi implementare a unui program prin SIG (Sisteme Informaţionale Geografice); cunoaşterea conţinutului hărţilor şi documentelor cadastrale, a legislaţiei referitoare la activităţile de cadastru; formarea de deprinderi în evaluarea proprietăţilor şi folosirea acesteia în administraţie; însuşirea unor sisteme care utilizează datele geospaţiale denumite INSPIRE (Infrastructura de date spaţiale) şi formarea deprinderilor de clasificare şi standardizare a datelor de poziţie şi a celor tematice.

Masterul Sisteme Informaţionale Geografice. Programul de master are ca principal scop dezvoltarea competențelor în domeniul sistemelor informaționale geografice și a sistemelor de calcul prin dezvoltarea capacităților de analiză, interogare și afișare a site-urilor de date complexe. De asemenea, se urmărește dezvoltarea abilităților de cercetare ştiinţifică, de coordonare și colaborare în vederea dezvoltării proiectelor complexe, de comunicare a rezultatelor cercetării și realizării unor astfel de proiecte.

Aprofundări în tehnologia informației; Crearea abilităţilor de a utiliza metodele statisticii în diverse aplicaţii ale ştiinţei computaţionale; Capacitatea de a înțelege modalitățile de proiectare, de implementare și de folosire a sistemelor informaționale geografice; Crearea competențelor de a identifica şi analiza probleme specifice ale sistemelor de prelucrarea şi analiza imaginilor şi de a elabora strategii pentru soluţionarea acestora; posibilitatea de utiliza şi proiecta sisteme de prelucrare şi analiză a datelor pentru aplicaţii specifice (editare, căutare, etc).

Există colaborări ştiinţifice şi didactice cu instituţii şi departamente similare din: Franţa, Italia, Elveţia, Grecia, Algeria, Turcia, Polonia, Cehia. Cadrele didactice participă cu regularitate la congrese, conferinţe şi simpozioane internaţionale, dar și profesori invitaţi ai unor importante universităţi străine.

Programul de master Managementul dezastrelor s-a nascut ca raspuns la consecintele schimbarilor globale ale mediului terestru. Numărul dezastrelor și al celor afectați sunt în creștere, iar schimbările climatice accelerează această tendinţă. În acest context, singura modalitate eficientă de răspuns din partea societăţii umane este de creştere a rezilienţei. Rezilienţa presupune un întreg mecanism de adaptare ca parte a reducerii riscului, integrat într-un context mai larg al dezvoltării durabile. Dată fiind complexitatea dimensională a riscurilor, programul de master Managementul dezastrelor inițiază abordări multi- și interdisciplinare de evaluare a diferitelor tipuri de hazard si pericole, in contextual vulnerabilitatii societatii umane.

Bine ancorat in tendintele teoretice actuale ale stiintei riscurilor, planul de învățământ ia în considerare contextele sociale, etice și de mediu ale gestionării dezastrelor aplicând cele mai recente metode de analiză a riscurilor, stimulând astfel dezvoltarea unor noi abordări și strategii în soluționarea problemelor (o analiză interdisciplinară pe scară largă a expunerii, intensității, consecințelor crizei și a dezastrelor), în vederea creșterii rezilienței mediului socio-economic.

Corpul profesoral formează o echipă multidisciplinară coezivă, integrând specialiști cu expertiză științifică și practică in domeniu, avand un puternic angajament pentru dezvoltarea cercetării și practicii în managmentul dezastrelor.

Masterul Geografie aplicată și dezvoltare regională urmărește să ofere studenților o pregătire de înalt nivel în ceea ce privește teoriile fundamentale, conceptele și metodele cantitative și calitative de cercetare științifică. Programul promovează înțelegerea modalităților locale și globale de interacțiune dintre societatea umană și fenomenele cu distribuție spațială, precum și a modului în care pot fi gospodărite în mod sustenabil resursele planetei. Se îmbină astfel latura formativă cu cea informativă, toate fiind circumscrise ideii de bază, aceea a formării unor specialişti în domeniul geografiei. 

Departamentul de Geomorfologie – Pedologie – Geomatică formează specialişti cu o bună pregătire practică în domenii de mare actualitate pe piaţa muncii, incluse în nomenclatorul meseriilor cum ar fi: Expert în cartografie şi cadastru; Expert pe piaţa imobiliară; Expert în ştiinţe (geomorfologie, pedologie, fotogrametrie); Cercetător ştiinţific (geomorfologie, pedologie, cartografie, cadastru); Specialişti în SIG; Cartograf; Lucrător în cadastru; Pedolog; Evaluator funciar.

Departamentul are colaborări ştiinţifice şi didactice cu instituţii şi departamente similare din: Franţa, Italia, Elveţia, Grecia, Algeria, Turcia, Polonia, Cehia. Membri departamentului participă cu regularitate la congrese, conferinţe şi simpozioane internaţionale, unele cadre didactice fiind profesori invitaţi ai unor importante universităţi străine.