DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE UMANĂ ȘI ECONOMICĂ

Director de departament:

Prof. dr. DUMITRACHE LILIANA (liliana.dumitrache@unibuc.ro)

Membri departamentului:

Prof. dr. MATEI ELENA (elena.matei@g.unibuc.ro)

Prof. dr. PEPTENATU DANIEL (daniel.peptenatu@geo.unibuc.ro)

Conf. dr. COSTACHIE SILVIU (silviu.costachie@unibuc.ro)

Conf. dr. DUMBRAVEANU DANIELA (daniela.dumbraveanu@geo.unibuc.ro)

Conf. dr.  ZAMFIR DANIELA (daniela.zamfir@unibuc.ro)

Conf. dr. GHEORGHILAȘ AUREL (aurel.gheorghilas@unibuc.ro)

Conf. dr. SUDITU BOGDAN (bogdan.suditu@unibuc.ro)

Conf. dr. NAE MIRELA (mariana.nae@geo.unibuc.ro)

Conf. dr. CERCLEUX ANDREEA-LORETA (loreta.cercleux@geo.unibuc.ro)

Conf. dr. DRĂGHICI CRISTIAN (cristian.draghici@geo.unibuc.ro)

Conf. dr. PINTILII RADU (radu.pintilii@geo.unibuc.ro)

Lect. dr. TEODORESCU CAMELIA (camelia.teodorescu@geo.unibuc.ro)

Lect. dr. PREDA MIHAELA (mihaela.preda@geo.unibuc.ro)

Lect. dr. BOGAN ELENA (elena.bogan@geo.unibuc.ro)

Lect. dr. SIMION GABRIEL (gabriel.simion@geo.unibuc.ro)

Lect dr. DINCĂ ANA (ana.dinca@geo.unibuc.ro)

Conf. dr. PINTILII RADU (radu.pintilii@geo.unibuc.ro)

Lect. dr. STOICA VALENTINA (valentina.stoica@unibuc.ro)

Asist. dr. ROANGHEȘ-MUREANU ANA (ana-maria.roanghes-mureanu@unibuc.ro)

Asist. dr. MERCIU CRISTINA (cristina.merciu@geo.unibuc.ro)

Asist. dr. TALOȘ ANA-MARIA (ana.talos@geo.unibuc.ro)

Asist. dr. TUDORICU ANCA (anca.tudoricu@g.unibuc.ro)

Asist. dr. MARECI ALINA (alina.mareci@unibuc.ro)

Asist. dr. OGLINDOIU AMALIA MIHAELA (amalia.oglindoiu@geo.unibuc.ro)

Personal didactic asociat:

Prof. dr. IANOȘ IOAN (-)

Prof. dr. BRAGHINĂ CRISTIAN (-)

Departamentul de Geografie Umană şi Economică  este o entitate academică în a cărei structură se regăsește marea majoritate a activităților didactice, de cercetare și administrație didactico-academică ce vizează cele două domenii Geografie Umană și Geografie Economică, din cadrul Facultății de Geografie, a Universității din București.

Activitatea complexă desfășurată în cadrul Departamentul de Geografie Umană și Economică reprezintă continuarea unei tradiții aparținând organismelor de profil, care au funcționat sub egida Universității din București încă de la începutul secolului trecut.
În anul 1920, a fost înființată o catedră care coordona disciplinele geografice umaniste, având denumirea de Catedra de Geografie, Antropogeografie şi Etnografie, sub conducerea profesorului Simion Mehedinţi, iar, ulterior, a profesorului Constantin Brătescu. Legea din 4 noiembrie 1938 aduce modificări importante în structura organizatorică a Universităţii din Bucureşti, prin includerea catedrei în cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi schimbarea denumirii sale în Catedra de Geografie Generală şi Umană.
În anii 1970, sub conducerea profesorului Vasile Cucu, denumirea catedrei reflectă și valorizează preocupările de geografie economică.
În perioada 1980 – 1990, se regăsește ca unitate independentă în cadrul Facultății de Biologie, Geografie, Geologie iar după 1990, își refundamentează atât denumirea cât și individualitatea, noua denumire, Catedra de Geografie Umană și Economică, fiind păstrată până la decizia unanimă luată de membrii colectivului acesteia de a deveni departament, în anul 2012. Caracterul de modernitate al Departamentului de Geografie Umană și Economică a fost imprimat de o serie de argumente și se sprijină pe cel puțin două  direcții esențiale:

(i)Aplicarea valorilor sistemului Bologna de gestiune didactico-academică, a obiectivelor și procedurilor fundamentale ale departamentului, cu precădere pe cele vizând perfecţionarea continuă a pregătirii profesionale, în strânsă concordanţă cu cerinţele moderne ale învăţământului şi ale economiei, precum şi a nevoii de adaptare rapidă a acestuia la dinamica pregătirii multiple şi complexe impuse de piaţa muncii şi noile standarde europene.
(ii) Alinierea structurii şi conţinutului programelor educaționale de pregătire universitară unor modele europene de succesprin elaborarea unor programe moderne de învăţământ, a căror perfecţionare a constituit şi constituie o preocupare permanentă a personalului didactic antrenat în pregătirea absolvenţilor specialişti în analiza tuturor dimensiunilor ”peisajului uman”, dar și înscrierea în tendința europeană de consolidare a poziției de fondator și continuator de școală științifică, în condițiile în care departamentul se află într-o situație  privilegiată de a fi contribuit, de-a lungul istoriei sale, atât la înființarea Școlii Române de Geografie Umană, cât și la consolidarea și dezvoltarea acesteia.

Creșterea importanței și vizibilității internaționale a Geografiei Umane grație aplicabilității rezultatelor cercetărilor sale în toate domeniile vietii sociale are, desigur, consecinţe semnificative ce vizeaza diversificarea și adresabilitatea serviciilor pentru diverse segmente de populaţie, identificarea, cuantificarea și spațializarea unor oportunități și vulnerabilități la nivelul unor grupuri sociale, conducand la reconsiderarea și (re)valorizarea unor domenii, subdomenii și problematici economice şi sociale deja consacrate și conexate geografiei umane.

Astfel, Departamentul de Geografie Umană și Economică este un promotor al accesului la o pregătire teoretică şi practică similară cu cea din ţările europene, inițierea, organizarea și promovarea  unor specializări cu debușee profesionale ancorate în realitatea socială și economică  vor asigura, pe de o parte, recunoaşterea diplomelor de studii şi vor facilita pe de altă parte inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor acestor programe de studiu .

STRUCTURĂ, ACTIVITATE, COMPETENȚĂ

            Departamentul de Geografie Umană și Economică este unul dintre cele mai mari în cadrul Facultății, având în prezent un colectiv alcătuit dintr-un număr total de 26 cadre didactice, din care 4 profesori, 9 conferenţiari, 7 lectori, 6 asistenţi, vârsta medie situandu-se în jur de 40 ani. Toți membrii departamentului deţin titlul de doctor în Geografie. Cadre didactice ale departamentului sau asociate au coordonat și coordonează aproximativ 120 de teme de doctorat în domeniul Geografiei Umane şi Economice, dintre  care peste 50 au fost susţinute după anul 2003. Poziția departamentului a fost consolidată la nivelul facultății prin asigurarea conducerii și coordonării activității Școlii Doctorale Simion Mehedinți de către reprezentanți ai departamentului în calitate de Director sau membri ai Consiliului Director.
Experiența, specializările didactice și de cercetare ale membrilor colectivului departamentului întregesc cu prisosință competențele științifice aferente celor două programe de studiu din ciclul I de studii, coordonate de departament, respectiv Geografia Turismului și Planificare Teritorială.
Activitatea didactică urmărește atât pregătirea profesională a tuturor studenților din domeniul Geografie și Știința Mediului, prin cursuri,seminarii și lucrări practice la discipline fundamentale,: Geografie economică mondială, Geografia populației,  Geografia asezărilor umane, Geografia umană și economică a României,  Geografie socială, Geografie culturală, Geografia politică cât și predarea disciplinelor opționale sau de specialitate aferente  celor două domenii  Geografia Umană și Geografie Economică.
In ansamblu, activitățile didactice și de administrație didactico-academică din sarcina departamentului acoperă necesarul didactic de specialitate și pentru câteva programe din ciclul II de pregătire (studii masterale):

program realizat în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism  ”Ion Mincu” premiat in anul 2017 de către Senatul Universității din București, acesta fiind considerat cel mai inovator program universitar.

Departamentul este prezent și în cadrul studiilor doctorale cu  9 conducători de doctorat acoperind teme de cercetare complexe și  recente ca orientare științifică.
Principalele obiective ale colectivului Departamentului de Geografie Umană și Economică vizează modernizarea, extinderea, adaptarea ofertei educaționale în concordanță cu cerințele pieței muncii concentrându-se asupra pregătirii științifice superioare a tuturor studenților, indiferent de nivelul programului de studiu (licență, master, doctorat), asupra pregătirii aplicate/practice pentru creșterea gradului de angajabilitate al absolvenților.
Astfel, toate programele de studiu coordonate și administrate de către Departamentul de Geografie Umană și Economică se bazează pe planuri de pregătire moderne, flexibile, corelate și aliniate celor din același domeniu din universitățile europene de profil. Un exemplu grăitor îl reprezintă Masterul –Gestiunea spațiului turistic și servicii de ospitalitatecare este un program vocațional de studiu, conceput tocmai în spiritul unei pregătiri profesionale superioare.
Acest program educațional este primul program vocațional aflat în derulare, se bucură de o structură personalizată rezultată din specificul sub-direcțiilor de specializare oferind posibilitatea studenților să opteze pentru o sub-direcție sau alta în funcție de progres  și afinitate. În plus, este un program care încorporează un număr extins de ore de pregătire profesională practică în unul dintre domeniile sub-direcțiilor de specializare: gestiunea resurselor turistice sau serviciile de ospitalitate.
Tot pentru a răspunde cerințelor pieței muncii și în scopul unei mai bune specializări profesionale a absolvenților, Departamentul de Geografie Umană și Economică continuă diversificarea ofertei educaționale, propunând un nou program de master interdisciplinar,  realizat în cooperare cu Facultatea de Urbanism, Dezvoltare teritorială InteligentăAcest master are cafinalitate formarea unor specialişti înalt calificaţi în domeniul interdisciplinar al planificării spațiale și al dezvoltării teritoriale, cu abilități în inițierea unor propuneri și recomandări concrete pentru optimizarea funcţionalităţii spaţiului geografic dar şi în identificarea unor soluţii viabile pentru administrarea și organizarea unor teritorii.
Parcurgerea acestui program alături  de cel de Geodemografie și Vulnerabilități Socio-Teritoriale (program menit să echilibreze și diversifice oferta educațională în concordanță cu profilul specific profesional al departamentului) va permite absolvenților să contribuie efectiv la gestionarea optimă a resurselor naturale și antropice la nivel micro- sau macro- territorial, dar și la o mai bună  fundamentare a politicilor și strategiilor  pentru o dezvoltare teritorială inteligentă.
Practic, din punct de vedere didactic, în cadrul acestor domenii şi specializări, membrii departamentului susţin cursuri, seminarii şi lucrări practice care cuprind întreaga paletă de discipline, de la cele care asigură pregătirea geografică fundamentală la cele de strictă specialitate. Totodată, membrii departamentului asigură predarea disciplinelor fundamentale şi de specialitate la forma de Învăţământ Deschis la Distanţă (ID).
Din punct de vedere didactico– administrativ, departamentul coordonează și supervizează activitatea filialelor Drobeta-TurnuSeverin și Călimănești, cu specializările aferente.
La nivel didactico – aplicativ, departamentul coordonează, este responsabil și organizează anual aplicaţii practice și practicile profesionale din țară sau, după caz, în străinătate, pentru specializarea Geografia turismului şi Planificare teritorială din cadrul ciclului 1 de studii și, respectiv, pentru cele din ciclul 2.
Membri ai departamentului au organizat aplicații practice sau module de practică în regiuni/localități diverse,: SV Olteniei si Banat,  Transilvania, Moldova – Bucovina, Orșova, Timișoara, Sibiu, Brașov, Bran–Moeciu, Slănic-Moldova, Drobeta-Turnu Severin,  București.
Pentru practica profesională, s-au încheiat parteneriate pentru asigurarea stagiilor de practică profesionale cu instituții și angajatori de profil: Amadeus, A.N.A.T., M.D.R.T., Hilton, Vola, Primăria Municipiului București, Institutul National de Statistică, Agenția Spațială Română.
În cadrul activităților extracurriculare, au fost susținute organizațiile studențești, precum A.S.G., Universitur, în derularea unor activități cu caracter profesional, de specialitate, interdisciplinar sau social.

Activitatea de cercetare ştiinţifică este o a două direcție marcantă în care se remarcă experiența și competența colectivului Departamentului de Geografie Umană și Economică. Aceasta se desfăşoară în cadrul centrelor de cercetare: Centrul Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra Dinamicii Teritoriale (CICADIT), Centrul de Cercetări Geodemografice şi Analiză Teritorială (CCGAT), Centrul de Studii Turistice şi Prognoză (CSTP), Centrul de Analiza Integrată și management teritorial (CAIMT). În cadrul acestor centre cercetarea ştiinţifică este axată pe probleme de planificare urbană şi rurală, dinamică şi analiză teritorială, geodemografie, ecologie, turism,  calitatea vieţii etc.

Numeroasele contracte de cercetare naţionale şi internaţionale, derulate în cadrul centrelor, au fost şi sunt finanţate atât de instituţii aparţinând Ministerului Educaţiei şi Cercetării cât şi de diverşi beneficiari de la nivel naţional sau local. De asemenea, membrii departamentului au accesat şi fonduri europene pentru dezvoltarea unor programe de studii, aplicaţii practice internaţionale.

Rezultatele obţinute s-au concretizat în lucrări ştiinţifice publicate în edituri recunoscute sau în cursuri utile în activitatea didactică. Totodată, rezultatele cercetărilor și studiilor au fost popularizate în cadrul unor congrese, conferinţe şi simpozioane atât la nivel naţional cât şi internaţional-

Departamentul a preluat și intenționează să dezvolte relaţiile europene de cooperare atât la nivel de schimburi de studenți cât și de colaborare didactico-științifică, cu universităţi europene de prestigiu din (Marea Britanie, Franţa, Italia, Germania, Spania, Elveţia, Portugalia,  Belgia), și din afara Europei (Canada, S.U.A., India, China, Japonia, Indonezia, Brazilia) ș.a.

 Urmare a activităţii ştiinţifice, patru dintre membrii departamentului au obţinut Premiul Academiei”Simion Mehedinţi”.

În cadrul departamentului, se editează revistele de specialitate Human Geographies cu apariţie bianuală în limba engleză si JURA (indexate Scopus), JETTA, Revista Școlii Doctorale, Revista Geograful, Revista masteranzilor.

Prin membrii săi, departamentul de Geografie Umană și Economică este reprezentat în diferite organisme de conducere şi asociaţii profesionale naționale (Consiliul Facultăţii de Geografie, Senatul Universităţii din Bucureşti, Societatea de Geografie din România, ARACIS, APUR, Asociaţia Geografilor Umanişti din România, Asociaţia de Geopolitică „Ion Conea” ) sau în comitetul director al unor asociații internaționale (Uniunea Geografică Internațională/UGI).
De asemenea, efortul membrilor colectivului departamentului se extinde și în domeniul activităților socio – profesionale extracurriculare studențești prin proiectele cordonate în cadrul asociațiilor de profil: A.S.G. și Universitur.