Facultatea de Geografie
Universitatea din Bucuresti

 

SPECIALIZAREA  PLANIFICARE TERITORIALA

 

 

Domeniul de  licenţă: Geografie

Forme de învăţământ: zi - 3 ani

- specializarea: Geografia turismului

- localitati studiu: Bucureşti, Drobeta Turnu Severin, Măcin

Pentru mai multe informatii vezi [ADMITERE]

CE ESTE PLANIFICAREA TERITORIALA...

Planificarea teritoriului presupune valorificarea optimă a potenţialului economic şi natural, organizarea integrată a retelelor de transfer de energie, informaţii, bunuri, persoane, construirea unei avansate infrastructuri tehnologice a teritoriului, dezvoltarea sistemului de localităţi, distribuţia echitabilă a locaţiei industriale şi a dotărilor social-culturale.

Spaţiul, aprecia academicianul Octav Onicescu, este o componentă obligatorie a oricărei opere de construcţie, nu ca un simplu obiect, dat, amorf, ci ca un element organizabil şi organizat, ca un adevarat sistem potrivit destinului sau complex.

ANALIST TERITORIAL - O PROFESIUNE DE VIITOR

 

________________   DE CE ?   ________________

· În condiţiile schimbǎrilor intervenite în societatea româneascǎ o cerinţǎ deosebit de acutǎ este legatǎ de organizarea şi planificarea teritoriului în concordanţǎ cu necesitǎţile populaţiei, dar şi cu cerinţele impuse de integrarea României în Uniunea Europeanǎ.

· Asigurarea pieţei forţei de muncǎ cu specialişti în acest domeniu complex este, în prezent, deficitarǎ. Organismele specializate în domeniul forţei de muncǎ au sesizat acest lucru şi ca o consecinţǎ, în documentele oficiale, a apǎrut, de curând, meseria de analist teritorial.

· Absolvenţii specializării „Planificare teritorială”, după absolvire, pot obţine dreptul de semnătură pentru elaborarea de lucrări de urbanism şi amenajarea teritoriului, în condiţiile stabilite de Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România.

· Inserţie pe piaţa forţei de muncă:

       - Instituţii centrale şi regionale specializate în amenajare şi dezvoltare teritorială;

       - Servicii specializate  din cadrul  Consiliilor Judeţene;

       - Servicii specializate la nivel de oraş/comună sau al asociaţiilor de oraşe şi comune.

 

________________   UNDE ?   ________________

· Cu scopul adaptǎrii ofertei educaţionale la cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncǎ, Facultatea de Geografie a Universitǎţii din Bucureşti a introdus, începând cu anul universitar 2002-2003 specializarea Planificare teritorialǎ, la Bucureşti şi ulterior (2003-2004) la Drobeta Turnu Severin, iar din anul 2005-2006 la Mǎcin.

 

________________   ARGUMENTE   ________________

· numarul şi interesul studenţilor înscrişi la aceastǎ specializare în primii trei ani de funcţionare;

· tradiţia Facultǎţii în pregǎtirea unor specialişti integraţi în institute de urbanism şi amenjarea teritoriului, precum şi în cadrul unor direcţii de arhitecturǎ şi urbanism aparţinând consiliilor judeţene şi municipale sau oficiilor de cadastru şi organizarea teritoriului;

· necesitatea asigurǎrii pregǎtirii unor specialişti care sǎ cunoascǎ şi sǎ interpreteze teritoriul, atât din punct de vedere al  condiţiilor fizico-geografice, cât şi al celor legate de populaţie şi aşezǎri.

· toate planurile de amenajare a teritoriului (naţional, regional, judeţean sau local) vizeazǎ ca element principal analiza diagnostic a cadrului natural, precum şi a elementelor privind structura populaţiei şi a asezarilor umane;

· existenţa unui plan de învǎţǎmânt care asigurǎ o pregǎtire teoreticǎ şi practicǎ pentru specializarea analist teritorial;

·  experienţa membrilor corpului profesoral al Facultǎţii recunoscutǎ cu ocazia elaborǎrii unor proiecte de urbanism şi amenajarea teritoriului, încheiate cu Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau cu alte Consilii judeţene;

· elaborarea unor granturi de cercetare în acelaşi domeniu cu participarea efectivǎ a studenţilor;

· participarea unor membri ai corpului profesoral ca experţi în cadrul Programului Phare şi a unor proiecte ale Bǎncii Mondiale privind dezvoltarea regionalǎ şi localǎ în România;

·  existenţa unor lucrǎri ştiinţifice publicate ale membrilor corpului profesoral al Facultǎţii care vizeazǎ aspecte teoretice şi practice privind organizarea şi amenajarea teritoriului;

ACTIVITATEA DIDACTICĂ

· Se bazează pe sistemul european de credite transferabile;

· Se desfăşoară prin: cursuri, lucrări practice în laboratoare, seminarii, aplicaţii cartografice pe calculator, aplicaţii practice pe teren;

· Practica de specialitate – se efectuează în instituţii specializate precum: Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie (SNGCFT), Direcţia Topografică Militară (DTM), Centrul Român pentru Utilizarea Teledetecţiei în Agricultură (CRUTA), Institutul Geologic al Academiei Române, Institutul de Geografie al Academiei Române; Oficiile Judeţene de Cartografie şi Cadastru şi diferite firme private de topografie, cartografie şi cadastru;

·  Studenţii beneficiază de programe de schimburi universitare (ERASMUS).

Baza tehnico-materială şi informaţională

· Laboratoare moderne (staţie grafică totală, GPS, busole, curbimetre, planimetre, teodolite, nivele etc.), cu acces la Internet: Laboratorul de Cartografie, Laboratorul de Geoinformatică, Cartografie computerizată şi Sisteme Informaţionale Geografice, Laboratorul de Aerofotointerpretare geografică şi Teledetecţie;

· Amfiteatre şi săli de curs dotate cu tehnică modernă;

· Cabinetul de hărţi şi planuri topografice;

· Bibliotecă foarte bine dotată, cu acces la Internet, având legături cu biblioteci din ţară şi străinătate.

Finalizarea studiilor şi oportunităţi de continuare

- se va face prin susţinerea examenului de licenţă;

- absolvenţii studiilor de 3 ani obţin titlul de Geograf.

DUPĂ ABSOLVIREA studiilor din progranul de licenţă (3 ani), absolvenţii pot continua studiile în cadrul unui MASTERAT DE SPECIALITATE (2 ani), în urma căruia pot obţine titlul de Geograf, cartograf şi lucrător cadastral.

[sus]