Facultatea de Geografie
Universitatea din Bucuresti
 

Prof. Univ. Dr. Grecu Florina

E-mail: grecu@geo.unibuc.ro; florinagrecu@yahoo.com

[Vezi lista completa a publicatiilor / See the complet list of publications]

[See the english version of CV]

1. Date personale: născută  la 1 iunie 1944, sat Sântelec, jud. Bihor.

2. Starea civilă -căsătorita, 1 copil

3. Studii superioare - specializarea Geomorfologie – Cartografie, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti, 1970.

4. Doctorat : Doctor în Geografie al Universităţii din Bucureşti (1986), titlul tezei: Bazinul Hârtibaciu. Studiu geomorfologic, sub îndrumarea  prof. dr. Posea Grigore;  publicată în  1992.

5. Conducere de doctorat:

Conducator de doctorat (din 2004, 14 doctoranzi).

 

6. Locuri de muncă:

 - Şcoala generală din com. Daia, jud. Giurgiu (1970-1976);

 - Editura Academiei Române (1976 – 1993);

 - Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie, Catedra de Geomorfologie-Pedologie (din 1993).

 

7. Grade didactice/ştiinţifice :

 - profesor de geografie şi istorie (1970-1976) (grad didactic definitivat in anul 1973);

 - redactor de specialitate şi şef de redacţie (1976-1993);

 - cadru didactic asociat la Universitatea Ecologică (1991-1992) şi la Universitatea Bucureşti (1992-1993);

 - lector universitar (1993 –1995);

 - conferenţiar universitar (1995–1999);

 - profesor universitar (din 1999);

 

8.Domenii de cercetare:

Geomorfologie, geomorfologie dinamică, glaciologie, teorie şi metodologie geografică, geografie regională a României

 

9.Funcţii administrative:

 - în prezent Decan, membră in: Senatul Universitatii din Bucuresti, Consiliul Academic, Consiliul  de Administratie, Comisia de Studii  ale Universitatii din Bucuresti (din feb.2008),

 - Sef de catedra ( octombrie 2006-ian.2008),

 - Sef de redactie la Editura Academiei Romane (1987- 1997),

 - director executiv al centrului de cercetare Degradarea terenurilor şi dinamica geomorfologică (din 2000 până în prezent),

 - membru în Consiliul profesoral al Facultăţii de Geografie (din 2004),

 - responsabil master Geomorfologie dinamică şi protecţia mediului terestru

 - responsabil academic pentru programul Erasmus în geografie cu universităţile din Roma (Roma Tre), Bari, Milano, Palermo, Paris XII, Atena (Horokopio), Patras , Grenoble, Gant.

 

10. Activitatea stiintifica:

 - Comunicări şi publicaţii: peste 130 lucrări (cărţi, articole, contracte), participarea la numeroase sesiuni ştiinţifice din ţară şi străinătate (Franţa, Italia, Spania, Belgia, Rusia, Algeria, Tunisia, Ungaria, Grecia). Director contracte de cercetare interne şi internaţionale.

 - Contribuţii ştiinţifice la diferite probleme geografice: definirea cercetărilor morfohidrografice din zonele temperate cu relief de podiş;  vârsta alunecărilor de teren din Depresiunea Transilvaniei; determinarea ratei medii de denudare a bazinelor hidrografice; suprafeţe de nivelare în regiunile de deal şi podiş; evoluţia reţelei hidrografice; sinteză asupra suprafeţelor de nivelare din Munţii Apuseni; fenomene geomorfologice de risc; dinamica versanţilor; raportul aşezări – relief; definirea conceptului de formaţiune superficială şi a conţinutului geografic al glaciologiei; metodologia elaborării hărţii expunerii la risc geomorfologic a terenurilor; potenţialul de utilizare a terenurilor; analiza cantitativă în geomorfologia dinamică, dinamica versanţilor şi dinamica albiilor de râu, contribuţii la istoria gândirii geografice.

 

11. Alte activităţi:

 - Secretar general al Asociaţiei Geomorfologilor din România (din 1999); membră a Societătii de Geografie din Romania;

 - Membra a Asociatiei Internationale de Geomorfologie si a Asociatiei Internationale de Climatologie;

 - membră în colegiul de redacţie al revistelor Academiei Române (Studii şi cercetări de geografie, Revue roumaine de géographie - din 1991),

 - redactor şef al revistei Comunicări de geografie a Universităţii din Bucureşti (de la primul număr în 1997);

 - editor sef-adjunct si editor sef (în prezent) Revista de Geomorfologie (iniţiată şi redactată de la primul număr în 1997);

 - membră în Colectivul de referenţi la  Analele Universităţii Spiru Haret (din 1998)

 - redactor şef al publicaţiei internaţionale difuzate prin internet International Journal of Fieldwork Studies (iniţiată şi coordonată de Marea Britanie, Franţa, România 2002-2003) ;

 - membră în Colectivul de referenţi al publicatiei Studii şi Cercetări de Oceanografie Costieră (din 2004);

 - membră în Comitetul ştiinţific la Comunicări ştiinţifice, Mediaş (din 2005) ;

 - membră în Comitetul editorial la Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Cluj Napoca seria Ambientum (din 2007),

 - membră în Comitetul de lectură al publicatiei PhysioGeo -Geographie Physique et Environnement (Franta) ( din 2007)

 - Expert evaluator C.N.C.S.I.S. (certificat de atestare) şi MCT.

 - Conducător ştiinţific teze de licenţă în ţară şi străinătate (Italia), teze gradul I, practică de vară şi aplicaţii practice ale studenţilor,  referate pentru promovarea la tipar a unor lucrări ştiinţifice, recenzii şi note în reviste de specialitate, circa 150 titluri de lucrări redactate etc.

 - Membru în comisii de doctorat  în ţară şi străinătate (Franta, Italia, R.Moldova) în comitete stiintifice ale unor simpozioane internationale (Gant, 2006; Savona, 2007; Porto Heli-Grecia, 2008),  comisii de admitere etc.

 

12. Premii şi distincţii:

 - Premiul Simion Mehedinţi (nr.1) al Academiei Române pentru lucrarea „Bazinul Hârtibaciu. Elemente de morfohidrografie”, publicată în Editura Academiei (1992);

 - Diploma Academiei Române pentru „contribuţii deosebite în afirmarea geografiei pe plan naţional şi internaţional“ cu prilejul „Semicentenarului Institutului de Geografie (1944-1994)”;

 - Medalia jubiliară „125 de ani ai Academiei Române” atribuită de Academia Română;

 - Diploma Societăţii de Ştiinţe Geografice pentru realizări deosebite în afirmarea geografiei româneşti la a 120-a aniversare (1995) şi

 - Diplomă de onoare şi Medalia jubiliară cu ocazia aniversării a 125 de ani a Societăţii de Geografie din România (2000),

 - Diplomă de onoare „Un secol de învăţământ geografic la Universitatea Bucureşti” (2000),

 - Diploma de onoare „cu ocazia împlinirii primului deceniu de la înfiinţarea învăţământului superior geografic în cadrul Universităţii din Craiova” (2002),

 - Diploma de Onoare George Vâlsan  şi Medalia „Pentru merite deosebite în dezvoltarea geografiei”(2004),

 - Diploma de Merit şi Medalia jubiliară „Cu ocazia aniversării Centenarului Invătământului Superior Geografic la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza Iasi”, (2004).

 - Diplomă oferită de Asociaţia Geomorfologilor din România cu ocazia „The 10th  Romanian-Italian-Franco-Belgian geomorphological Meeting”, Mangalia, 8-12 iunie 2005,

 - Diploma acordată pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare de Universitatea din Bucureşti, 7 octombrie 2006.

 

13. Discipline predate:

Cursuri:

Geomorfologie dinamică, Geografia formaţiunilor superficiale, Glaciologie, Geografia câmpiilor României, Fenomene geografice de risc, Teorie şi metodologie geografică, Istoria gândirii geografice, Echilibre şi dezechilibre naturale şi antropice, Dinamica albiilor, Dinamica versanţilor.

Seminarii/lucrări practice:

Geografie generală şi cosmologie, Cuaternar, Geografia podişurilor şi câmpiilor, Geomorfologie dinamică, Geografia formaţiunilor superficiale, Teorie şi metodologie geografică, Fenomene geografice de risc, Paleogeografie, Dinamica versanţilor, Dinamica albiilor.

 

14. Publicaţii:

20 cărţi şi cursuri universitare,  1 caiet lucrări practice, 11 lucrări în volum, 17 volume coautor, 130 articole stiinţifice.

 

15. Proiecte de cercetare ştiinţifică:

> Director executiv al Centrului de cercetare Degradarea terenurilor şi dinamică geomorfologică

> 13 proiecte în calitate de director, din care un proiect internaţional,  20 de proiecte în calitate de colaborator.